Księstwo Warmińskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Księstwo Warmińskie było jednostkę administracyjną w ramach dawnej Rzeczypospolitej, charakterystycznie wcinającą się w terytorium Prus Książęcych. Obszar ten był księstwem kościelnym, będącym w całości dominium biskupstwa warmińskiego.
Księstwo Warmińskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Spis treści


Ukształtowanie powierzchni terenu >>>

Podział administracyjny >>>

Administracja kościelna (w opracowaniu) >>>

Gęstość sieci osadniczej (w opracowaniu) >>>

Puszcze i lasy (w opracowaniu) >>>

Sieć drogowa (w opracowaniu) >>>Województwo warmińskie w poł. XVI w. - ukształtowanie powierzchni terenu [MAPA]


Księstwo Warmińskie położone było w północnej części Królestwa Polskiego (Korony), stanowiąc pod względem administracyjnym część prowincji Prus Królewskich. Z ziemiami koronnymi połączone było krótką granicą z woj. malborskim, wcinając się charakterystycznym klinem w terytorium Prus Książęcych. Pod względem fizycznogeograficznym obszar położony był w obrębie trzech makroregionów. Większość terytorium znajdowała się w obrębie Pojezierza Mazurskiego (Pojezierze Olsztyńskie, Pojezierze Mrągowskie, Wysoczyzna Jeziorańsko-Bisztynecka, Równina Olsztynka), centralna część księstwa objęta była granicami Niziny Staropruskiej (Wzniesienia Górowskie, Równina Ornecka, Nizina Sępoleńska), a północnozachodnia wchodziła w skład Pobrzeża Gdańskiego (Wybrzeże Staropruskie, Równina Warmińska, Wysoczyzna Elbląska) i dochodziła do wybrzeża Bałtyku (Zalewu Wiślanego).

Obszar księstwa wznosił się średnio na wysokość 113 m n.p.m. Najniżej położonym miejscem było wybrzeże morza (Zalewu Wiślanego, 0 m n.p.m.), natomiast kulminacje stanowiły wzgórza polodowcowe nad J. Luterskim, osiągające maksymalną wysokość 221 m n.p.m.

mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, rzeźba terenu, ukształtowanie powierzchni terenu, XVI w., XVII w., XVIII w.,  

 


MAPY POWSTAŁY NA PODSTAWIE:

Achremczyk S., 1992, Historia Warmii i Mazur. Od pradziejów do 1945

Achremczyk, 1991, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703

Bogdan D., 1997, Warmia w XVI-XVIII wieku. Dominium-księstwo-kraik? [w:] Wijaczka J. (red.) Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI-XVIII wieku

Górski K., 1949, Polityczna rola Warmii w Rzeczypospolitej

Kiełbik J., 2007, Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka

Małłek J., 2015, Dwie cześci Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku

Mortensen H., Mortensen G., Wenskus R., 1968, Historisch-geographischer Atlas des Preußenlandes

Sikorski J., Szostakowski S., 1981, Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, Od pradziejów do 1870 roku, t. 1. 

Szorc A., 1990, Dominium warmińskie 1243-1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii

Wijaczka J., 2009, Warmia wczesnonowożytna w polskich badaniach historycznych po 1945

Włodarski J., 1993, Miasta warmińskie w latach 1655-1663

Mapa Topograficzna Polski 1:100 000, WIG

Geoportal: www.mapy.geoportal.gov.pl

Zobacz najnowsze mapy