Projekt popularnonaukowy "Regiony Historyczne"

„Regiony Historyczne” to projekt popularnonaukowy tworzony przez zespół pracowni kartograficzno-geoinformacyjnej EXGEO Professional Map. 

Głównym zadaniem, które postawiliśmy sobie na początku prac, było przygotowanie ujednoliconego zestawu trzech rodzajów map historycznych (ukształtowanie powierzchni, administracja, osadnictwo) dla wszystkich regionów historycznych w granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku. Regiony historyczne rozumiane są w tym przypadku jako dawne województwa/ziemie wchodzące w skład ówczesnego państwa polsko-litewskiego oraz ziemie, które przez jakiś czas były pod jego wpływami.

Kolejne etapy projektu obejmują rozszerzenie zasobu podstawowego o dodatkowe mapy tematyczne regionów historycznych. Treść i zakres kolejnych map będą już zróżnicowane i nie tak jednorodne jak w zasobie podstawowym z uwagi na różny stopień rozpoznania historycznego poszczególnych ziem oraz dostępność materiałów źródłowych. W tej części projektu miejsce znajdą, m.in. tematyczne mapy przeglądowe całej Rzeczpospolitej, mapy historyczne ziem sąsiadujących z Rzeczpospolitą, plany poszczególnych miast i ich najbliższej okolicy, wielkie posiadłości ziemskie rodów magnackich, działania militarne z wizualizacjami bitew czy też wybrane, szczegółowe wątki z historii poszczególnych regionów historycznych.

* * *

Regiony i krainy historyczne od dawna były przedmiotem zainteresowania zawodowych historyków oraz pasjonatów lokalnej i regionalnej historii. Wybrane ziemie i miasta doczekały się opracowań zarówno ogólnych, monograficznych a w niektórych przypadkach także szczegółowych, wliczając w to opracowania kartograficzne. Dostępne publikacje i źródła omawiają geografię poszczególnych krain historycznych, ich podziały administracyjne, osadnictwo, środowisko naturalne, gospodarkę, wątki polityczno-militarne itp.

Mimo, jakby się wydawało, dużej ilości informacji na temat poszczególnych regionów i krain historycznych, na próżno szukać szeroko dostępnych map i opracowań kartograficznych dla całości ziem nowożytnej Rzeczpospolitej. O pewnym stopniu ujednolicenia map tym bardziej nie ma obecnie mowy. Bazując na tych przesłankach, postanowiliśmy podjąć wyzwanie opracowania ogólnodostępnego zasobu map regionów historycznych, które w przystępnej i ciekawej formie pokażą jak wyglądały nasze małe Ojczyzny w wiekach największej świetności Rzeczpospolitej.

 * * *

Pracujemy tylko w oparciu o publikowane źródła wiedzy i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, staramy się przenieść te informacje na mapy.

Jeśli dotarłeś/dotarłeś do wyników badań, które mogą poprawić nasze mapy, lub sam/sama prowadzisz badania i masz możliwość skorygowania informacji na naszych mapach, zapraszamy do kontaktu – historical.regions@gmail.com.

 

Regiony Historyczne

EXGEO Professional Map