Nowe mapy w Regionach Historycznych!

Ziemia dobrzyńska (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Ziemia dobrzyńska (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Ziemia dobrzyńska mimo, że formalnie wchodziła w skład województwa inowrocławskiego, to cechowała dużą samodzielnością i traktowana była jako stosunkowo niezależna składowa dawnej Rzeczpospolitej.

Województwo lubelskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo lubelskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo lubelskie położone było we wschodniej części ziem koronnych, na granicy z terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po 1569 r. stało się jednym z kilku wewnętrznych województw Rzeczypospolitej.

Księstwo Warmińskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Księstwo Warmińskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Księstwo Warmińskie było jednostkę administracyjną w ramach dawnej Rzeczypospolitej, charakterystycznie wcinającą się w terytorium Prus Książęcych. Obszar ten był księstwem kościelnym, będącym w całości dominium biskupstwa warmińskiego.

Województwo płockie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo płockie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo płockie stanowiło północno-zachodnią część Mazowsza, sąsiadującą od zachodu z ziemią dobrzyńską, od północy z Prusami Książęcymi, od wschodu z woj. mazowieckim a od południe z woj. rawskim.

Województwo łęczyckie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo łęczyckie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo łęczyckie położone było w centralnej części Królestwa Polskiego (Korony), wcinając się „klinem” między historyczne Mazowsze a ziemię sieradzką.

Województwo brzesko-kujawskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo brzesko-kujawskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo brzesko-kujawskie położone było w południowej części historycznych Kujaw, stanowiąc jedno z najmniejszych pod względem powierzchni województw w granicach dawnej Rzeczypospolitej.

Województwo inowrocławskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo inowrocławskie (XVI-XVIII w.) [MAPY]

Województwo inowrocławskie położone było w północno-zachodniej części historycznych Kujaw, obejmując formalnie swoimi granicami także położoną na prawym brzegu Wisły ziemię dobrzyńską (stanowiącą osobne opracowanie).

Projekt popularnonaukowy "Regiony Historyczne"

„Regiony Historyczne” to projekt popularnonaukowy tworzony przez zespół pracowni kartograficzno-geoinformacyjnej EXGEO Professional Map. 

Głównym zadaniem, które postawiliśmy sobie na początku prac, było przygotowanie ujednoliconego zestawu trzech rodzajów map historycznych (ukształtowanie powierzchni, administracja, osadnictwo) dla wszystkich regionów historycznych w granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku. Regiony historyczne rozumiane są w tym przypadku jako dawne województwa/ziemie wchodzące w skład ówczesnego państwa polsko-litewskiego oraz ziemie, które przez jakiś czas były pod jego wpływami.

Kolejne etapy projektu obejmują rozszerzenie zasobu podstawowego o dodatkowe mapy tematyczne regionów historycznych. Treść i zakres kolejnych map będą już zróżnicowane i nie tak jednorodne jak w zasobie podstawowym z uwagi na różny stopień rozpoznania historycznego poszczególnych ziem oraz dostępność materiałów źródłowych. W tej części projektu miejsce znajdą, m.in. tematyczne mapy przeglądowe całej Rzeczpospolitej, mapy historyczne ziem sąsiadujących z Rzeczpospolitą, plany poszczególnych miast i ich najbliższej okolicy, wielkie posiadłości ziemskie rodów magnackich, działania militarne z wizualizacjami bitew czy też wybrane, szczegółowe wątki z historii poszczególnych regionów historycznych.

* * *

Regiony i krainy historyczne od dawna były przedmiotem zainteresowania zawodowych historyków oraz pasjonatów lokalnej i regionalnej historii. Wybrane ziemie i miasta doczekały się opracowań zarówno ogólnych, monograficznych a w niektórych przypadkach także szczegółowych, wliczając w to opracowania kartograficzne. Dostępne publikacje i źródła omawiają geografię poszczególnych krain historycznych, ich podziały administracyjne, osadnictwo, środowisko naturalne, gospodarkę, wątki polityczno-militarne itp.

Mimo, jakby się wydawało, dużej ilości informacji na temat poszczególnych regionów i krain historycznych, na próżno szukać szeroko dostępnych map i opracowań kartograficznych dla całości ziem nowożytnej Rzeczpospolitej. O pewnym stopniu ujednolicenia map tym bardziej nie ma obecnie mowy. Bazując na tych przesłankach, postanowiliśmy podjąć wyzwanie opracowania ogólnodostępnego zasobu map regionów historycznych, które w przystępnej i ciekawej formie pokażą jak wyglądały nasze małe Ojczyzny w wiekach największej świetności Rzeczpospolitej.

 * * *

Pracujemy tylko w oparciu o publikowane źródła wiedzy i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, staramy się przenieść te informacje na mapy.

Jeśli dotarłeś/dotarłeś do wyników badań, które mogą poprawić nasze mapy, lub sam/sama prowadzisz badania i masz możliwość skorygowania informacji na naszych mapach, zapraszamy do kontaktu – historical.regions@gmail.com.

 

Regiony Historyczne

EXGEO Professional Map