Kasztelania kikolska – geograficzne centrum XIII-wiecznej ziemi dobrzyńskiej?

Pierwszą wzmiankę o Kikole znajdujemy w dokumencie Konrada, księcia mazowieckiego i kujawskiego, wystawionym w Dankowie w dniu 2 lipca 1236 r. Jest to jednocześnie jedyna wiadomość o kasztelani kikolskiej...
Kasztelania kikolska – geograficzne centrum XIII-wiecznej ziemi dobrzyńskiej?

Kasztelania kikolska – geograficzne centrum XIII-wiecznej ziemi dobrzyńskiej?


Pierwsze wzmianki o kasztelanii 

„...Pierwszą wzmiankę o Kikole znajdujemy w dokumencie Konrada, księcia mazowieckiego i kujawskiego, wystawionym w Dankowie w dniu 2 lipca 1236 r. Jest to jednocześnie jedyna wiadomość o kasztelani kikolskiej (Codex diplomaticus ac commemorationum Masoviae generalis). Terytorium tej kasztelanii weszło później w skład ziemi dobrzyńskiej, obejmującej obszar między Drwęcą, Wisłą i Skrwą. Odrębne księstwo dobrzyńskie (zwane także ziemią dobrzyńską) powstało dopiero około 1290 r. wskutek podziału dzielnicy Kazimierza, księcia kujawskiego i łęczyckiego, między jego synów. W 1236 r. Dobrzyń nad Wisłą był tylko ośrodkiem kasztelanii graniczącej z kasztelanią kikolską (...).


mapa hipsometryczna, mapa wysokości bezwzględnych, najwyższy punkt, najniższy punkt, XVI w., XVII w., XVIII w., ziemia dobrzyńska, powiat dobrzyński, powiat lipnowski, powiat rypiński, Górzno, Rypin, Dobrzyń, Skępe, Lipno, Nieszawa, Dobrzyń


 We wczesnym średniowieczu terytorium późniejszej ziemi dobrzyńskiej i wschodnich Kujaw należało do prowincji mazowieckiej, której stolicą był Płock. O podziale administracyjnym tej prowincji dowiadujemy się z przywileju dla klasztoru benedyktynów w Mogilnie rzekomo z 1065 r. (...) Sześć grodów wymienionych w tym dokumencie leżało w Kujawach wschodnich i w późniejszej ziemi dobrzyńskiej (...): Słońsk, Przypust, Włocławek, Dobrzyń, Rypin i Steklin. W XIII w. na tym samym terytorium istniały następujące kasztelanie: słońska, włocławsko-brzeska, dobrzyńska, rypińska i kikolska. Sieć kasztelanii w XVIII w. niewiele różniła się więc od sieci grodów wymienionych w falsyfikacie mogileńskim. Kikół jest oddalony od Steklina tylko o 9 km; bardzo prawdopodobne jest więc przypuszczenie S. Arnolda i K. Buczka, że ośrodek kasztelanii został przed 1236 r. przeniesiony ze Steklina do Kikoła (...).

W dokumencie księcia Konrada z dnia 2 lipca 1236 r. „...nie spotykamy wyrazu , nie ulega jednak wątpliwości, że grody we Włocławku, Kikole i Dobrzyniu były w 1236 r. ośrodkami kasztelanii. Już w 1222 r. występuje w źródłach kasztelan włocławski. O kasztelańskiej randze Dobrzynia i Kikoła świadczą duże rozmiary okręgów tych grodów...”


 Przypuszczalny zasięg kasztelanii kikolskiej w XIII w. (1236 r.) wg A. Bogucki


 Granice kasztelanii kikolskiej – wschód 

„...Z dokumentu Konrada wynika, że do księstwa mazowieckiego miała należeć kasztelania dobrzyńska, a do księstwa kujawskiego kasztelania włocławska i kikolska. Na wschodzie kasztelania kikolska dochodziła do miejsca zwanego Kamień. Istnieją dwie wsie o tej nazwie koło Tłuchowa: Kamień Kmiecy i Kamień Kotowy; nie wiemy jednak, czy o te miejscowości chodzi. Prawdopodobnie na tym odcinku granicę stanowiły lasy nad górną Mienią, na których wschodnim krańcu leżą wspomniane dwie wsie. Dalej granica biegła do Jezior Raduskiego, a stąd Ruźcem do Drwęcy. Nad Drwęcą do kasztelanii kikolskiej należał niewątpliwie obszar późniejszej parafii Nowogród, położony między dwoma rzeczkami: Ruźcem i Gnilszczyzną...”

 Granice kasztelanii kikolskiej – południe

„...Na południu kasztelania kikolska graniczyła z kasztelanią włocławską, Granica między obu kasztelanami w 1236 r. była prawdopodobnie taka sama, jak na początku XIV w. granica między księstwem dobrzyńskim (do którego należał wtedy obszar nie istniejącej już kasztelanii kikolskiej, a księstwem brzesko-kujawskim (w skład którego wchodziła kasztelania włocławsko-brzeska). Z kolei granica między obu księstwami była zbliżona do granicy diecezji, ustalonej w 1321 r. Wsie diecezji włocławskiej a prawym brzegu Wisły są bowiem określone w dokumencie z 1321 r. jako położone , tj. w kierunku ziemi dobrzyńskiej, ale poza jej granicami.; sąsiadujące z nimi wsie diecezji płockiej wchodziły zaś w skład ziemi dobrzyńskiej...”

Istniały jednak wyjątki od tej reguły, Najbardziej na północ wysunięte 4 wsie diecezji włocławskiej na prawym brzegu Wisły: Brzeźno, Maleszewo, Radomice i Ostrowite, Spośród nich Radomice należały w 1316 r. do ziemi dobrzyńskiej. Można więc przypuszczać, że około 1236 r. granica między kasztelanią kikolską a włocławską przebiegała w pobliżu wsi Brzeźno, Maleszewo, Radomice i Ostrowite. W skład kasztelanii kikolskiej wchodziły niewątpliwie okolice Lipna i Skępego. Obie miejscowości należały do diecezji płockiej, a ich odległość od Kikoła jest znacznie mniejsza niż od Włocławka i Dobrzynia.

Granice kasztelanii kikolskiej – zachód i północny-zachód

„...Największe trudności sprawia ustalenie granicy zachodniej i północno-zachodniej kasztelanii kikolskiej. Tereny po obu stronach Wisły na północ od ujścia Mieni i nad dolną Drwęcą należały w XVIII i XIV w. do kasztelanii słońskiej. Niektórzy historycy sądzą, że Słońsk i Kikół nie były ośrodkami dwóch odrębnych kasztelanii, lecz kolejnymi ośrodkami tej samej kasztelanii.

Z poglądem tym nie można się zgodzić. Po pierwsze w falsyfikacie mogileńskim wymienione są na obszarze po obu stronach Wisły między ujściem Mieni i Drwęcy dwa grody: Słońsk i Steklin. Można więc sądzić, że we wczesnym średniowieczu istniały na tym obszarze dwie kasztelanie. Po drugie na początku XIV w. Słońsk należał do księstwa inowrocławskiego, a Kikół do księstwa dobrzyńskiego. Uzasadnione jest więc przypuszczenie, że także w XII i XIII w. obie miejscowości wchodziły w skład dwóch różnych kasztelanii. PO trzecie w 1185 r. książę mazowiecki Leszek nadał gród w Słońsku z podległymi mu dobrami książęcymi kapitule katedralnej we Włocławku. Gród słoński został wkrótce zwrócony księciu, ale dobra ziemskie położone niedaleko Słońska po obu stronach Wisły, pozostały w posiadaniu Kościoła. (...)”

„...Kasztelania słońska obejmowała wtedy. moim zdaniem po prawej stronie Wisły tylko okolice Ciechocina, Złotorii i Silna oraz wąski pas nad Wisłą naprzeciw Słońska, oddzielony lasami od Dobrzejewic i Steklina (...). Prawdopodobnie więc w skład kasztelanii kikolskiej wchodziły następujące parafie znane ze źródeł XVI w.: Nowogród, Działyń, Mazowsze, Dobrzejewice, Łążyn, Czernikowo, Wola, Sumin, Kikół, Lipno, Wierzbick, Karnkowo, Skępe, Chrostkowo i część parafii Ruże...”

 Likwidacja kasztelanii kikolskiej

„...Kasztelania kikolska została zlikwidowana prawdopodobnie około połowy XIII w., być może wskutek zniszczenia grodu w Kikole w czasie najazdów pruskich. (..) Ponieważ w XIV w. Kikół i większa część dawnego okręgu należały do księstwa dobrzyńskiego. uzasadnione jest przypuszczenie, że terytorium kikolskie zostało przyłączone do jednej z dwóch kasztelanii, które weszły później w skład tego księstwa: dobrzyńskiej lub rypińskiej. Mogło to nastąpić dopiero po włączeniu Dobrzynia i Rypina do Kujaw w 1248 r.; przedtem bowiem Kikół należał do innego księstwa niż te dwa grody. Kasztelania kikolska przestała więc istnieć prawdopodobnie w latach 1248-1252 (...).W drugiej połowie XIV w. kasztelanie zostały zastąpione przez powiaty, których ośrodkami były już nie grody, lecz miasta. Terytorium dawnej kasztelanii kikolskiej weszło w skład powiatu lipnowskiego. Pierwsza wzmianka o tym powiecie pochodzi z 1371 r. Prawdopodobnie kasztelania dobrzyńska została podzielona na dwa powiaty: dobrzyński i lipnowski. Dokładne granice między powiatami są znane dopiero ze źródeł z XVI w. Powiat lipnowski obejmował wtedy obok całej dawnej kasztelanii kikolskiej także prawobrzeżną część kasztelanii słońskiej, skrawek kasztelanii włocławskiej )Bobrowniki) oraz okolice Ligowa, które w XIV w XV w. należały do powiatu dobrzyńskiego...” 

Cytaty: Bogucki A. 1988, Kasztelania kikolska w XIII w. [w:] Ziemia dobrzyńska, tom I

Zobacz najnowsze mapy